Услуги

Адвокатска кантора "ПОПОВ и СЪДРУЖНИЦИ" е специализирана в решаването на спорове, възникващи при изпълнението на строителни и инвестиционни проекти в сферата на енергетиката и е своеобразен мост между строителните и правните професии. Кантората обслужва инвестиционни проекти, в това число финансирани от европейски фондове.

С оглед на максималната защита на интересите на клиентите и оптимизиране на разходите им, кантората поставя акцент върху превенцията за избягване на бъдещи арбитражни или съдебни спорове между страните.

За целта кантората е създала екип от квалифицирани адвокати с опит в консултирането на инженерингови договори и договори за изграждане, подпомагани в работата си от специализирани в съответната област технически и финансови консултанти. Това позволява клиентите ни да бъдат своевременно и компетентно подпомогнати още на най-ранен етап - от преговорите по изработване на подходящата договорна стратегия с ясно и правилно разпределение на правата, задълженията и съществените рискове, през последващата подготовка на условията по договора и преглед на цялата свързана с него документация с цел гарантиране на устойчивост и съвместимост по Проекта, до предоставянето на помирителни услуги в случай на спор и накрая - процесуално представителство на клиента.

Предоставяната и усъвършенствана с дългогодишния опит на АК „Попов и съдружници“ услуга е уникална за българската бизнес среда поради тясното сътрудничество на кантората с експерти от „Комплекс Мениджмънт Инженеринг“ ЕООД, „Пауър Консултинг“ ООД, „Консорциум „ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА РАЗРАБОТВАНЕ,ИЗПЪЛНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ", „Ню Енерджи Инвестмънт“ ООД,  Ню Енерджи Инвестмънт България“ ООД и др.                                                                                                  

Всичко това позволява на Адвокатска кантора „Попов и съдружници“ да предоставя комплексно правно, финансово и техническо обслужване по инвестиционни проекти. 

 • Консултиране за формата на договора, договорната стратегия и пътя на изпълнение;
 • Изготвяне на корекции по подготвяните договори;
 • Консултиране и съдействие при подготовката на други договорни документи и при изготвянето на цялостната документация;
 • Преговори по договора с избрани изпълнители и финализирането му;
 • Анализ и тълкуване на договорни изисквания;
 • Изготвяне на оферти, ревизия и преглед на подготвените от клиента.

 

 • Консултиране в процеса на управлението на договора/проекта;
 • Анализ при критично развитие на договора/проекта;
 • Анализ на забавата;
 • Мониторинг и преработване на съставената програма по изпълнението на договора/проекта;
 • Оценка на въздействието и цената на измененията;
 • Консултиране по проблеми, възникнали във връзка с изпълнението на договора/проекта;
 • Подпомагане на клиента за своевременно създаване на система за събиране и запазване на пълната документация и информация по договора/проекта.

 

 • Преглед на спора;
 • Експертни услуги – осигуряване на необходимите експерти с оглед на определяне и оценка на извършената работа, на вредите и допълнително направените разходи; формулиране на въпроси, свързани със закъснението, удължаването на времето за изпълнение на договора/проекта, ускоряването на изпълнението и евентуалното предсрочно прекратяване на договора;
 • Помирителни услуги, преговори;
 • Услуги по ускоряването на изпълнението и завършването на строителните проекти – консултиране по разноските, свързани с ускоряването; изготвяне на проект на споразумението за ускоряване - цена, целите, които трябва да бъдат постигнати, и последиците в случай на непостигането им;
 • Изготвяне на анализ в случай на отнасяне на спора към арбитраж или съд – подпомагане на клиента да избере най-ефективните средства за доказване на истинските разходи по проекта; точно формулиране на претенцията за вредите;
 • Подготовка на претенции и защита по искове – консултиране по основанията на иска и по упълномощаването; оценка на допълнителните разходи и/или щети; завеждане на иска; защита по иска, в това число – предявяване на насрещен иск; преговори по иска/насрещния иск.