Сфери на дейност

Адвокатска кантора "ПОПОВ и СЪДРУЖНИЦИ" е специализирана в администриране и организиране на изпълнението на инвестиционни проекти в областта на енергетиката, инженеринговата дейност, хидростроителството и инфраструктурата - проучване, подготовка и участие в търгове, проектиране, изпълнение, финансиране, правно обслужване и съдействие за разрешаване на възникнали граждански, търговски, административни, финансови и други спорове.

АК "ПОПОВ и СЪДРУЖНИЦИ" предоставя комплексни правни услуги и консултации в различни области на правото, свързани с:

трудово и осигурително право
инвестиционни проекти
в енергетиката, хидростроителството и инфраструктурата
лизингови договори
право на интелектуална собственост
в енергетиката, хидростроителството и инфраструктурата
инженеринг - проектиране и строителство
Опит и познания по проучване, проектиране, строителство и експлоатация, както и в спецификата на правните, климатичните и социалните аспекти на съответните географски райони
търговско право
учредяване на търговски дружества, придобиване, сливане, ликвидация, несъстоятелност на търговски дружества, приватизация
обществени поръчки
финансово право
корпоративни и лични финанси
вещно право
сделки с недвижими имоти, ипотеки и възбрани, наемни отношения
банково право
банкови сделки, покупко-продажба на банкови институции и придобиване на контролни пакети от капитала им, финансиране на проекти, банкова несъстоятелност
транспортна дейност
превоз на пътници и товари
гражданско право
административно право
защита по съдебни и арбитражни дела