За нас

Адвокатска кантора "ПОПОВ и СЪДРУЖНИЦИ" е създадена в началото на 90-те години на миналия век, след приемането през 1991 г. в България на Закона за адвокатурата (отм.).

С решение на Адвокатския съвет на Софийската адвокатска колегия № 37/09.12.2005 г. и на основание чл. 52 от приетия през 2004 г. нов Закон за адвокатурата кантората е вписана в регистъра на САК като адвокатско съдружие „Адвокатска кантора „ПОПОВ и СЪДРУЖНИЦИ“.  

Адвокатска кантора „ПОПОВ и СЪДРУЖНИЦИ“ осъществява конституционна дейност за правно съдействие и защита на правата и законните интереси на своите клиенти - български и чуждестранни физически и юридически лица, чуждестранни компании и финансови институции.

Кантората обединява професионализма и знанията на опитни юристи, уменията и енергията на адвокати от по-ново поколение, любознателността и ентусиазма на най-младите.

Развитието на дейността на кантората наложи изграждането на разширени структури с голям брой водещи специалисти, работещи в различни сфери на правото и финансите, икономиката и техническите специалности, което позволява всеки юридически проблем да бъде решен комплексно и успешно.

Адвокатската кантора „ПОПОВ и СЪДРУЖНИЦИ“ е предоставяла консултации и юридически становища по конкретни правни въпроси на комисиите на Народното събрание, на Българската народна банка, на Комисията за ценни книжа и фондовите борси, на Министерството на енергетиката (в момента на Министерството на икономиката и енергетиката) и на Комитета по енергийно регулиране, както и на други звена на държавната администрация.

Съществено място в дейността на кантората заемат правните консултации и решения във връзка с хармонизацията на българското законодателство с това на Европейския съюз.

Използвайки опита и знанията на своите членове и консултанти, кантората предлага оригинални правни схеми за извънсъдебно уреждане на спорове, както и правни техники за решаване на възникнали проблеми между различни правни субекти.

АК „Попов и съдружници“ е първата адвокатска кантора, въвела в работата си Системата за управление на качеството ISO 9001:2001 и поддържа сертификата си от 2006 г. и до момента.

Адвокатска кантора „Попов и съдружници“ е вписана като гражданско дружество в Eдинния търговски регистър на Българска търговско-промишлена палата под №0000148433/01.10.2009 г.